INSPECTOR OF PERSONAL DATA PROTECTION

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Wspieramy działalność firm i instytucji publicznych pełniąc obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). Największe doświadczenie posiadamy w branżach takich jak: farmacja, produkcja, przemysł, usługi, sektor publiczny, finanse.

W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w zakresie pełnego dostosowania przetwarzania danych osobowych przez organizację do wymogów prawa. Przygotowujemy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów o ochronie danych osobowych w aspekcie ich praktycznego zastosowania.

W ramach usługi oferujemy:

  • bieżące monitorowanie przestrzegania RODO w Organizacji obejmujące: optymalizację i aktualizację procedur oraz dokumentacji.
  • informowanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych o obowiązkach wynikających z RODO;
  • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, związanych z obszarem działalności organizacji;
  • tworzenie lub opiniowanie umów w zakresie danych osobowych;
  • przygotowywanie lub opiniowanie treści informacji przekazywanej osobom, których dane są przetwarzane;
  • opiniowanie stanu faktycznego i dokumentacji przy udostępnianiu danych osobowych podmiotom zewnętrznym;
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
  • pomoc w sytuacji wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych (w tym analiza sytuacji naruszenia, przygotowanie zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego, przygotowanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą, prowadzenie rejestru naruszeń);
  • przeprowadzanie szkoleń dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • współpracę z organem nadzorczym w tym pełnienie funkcji punktu kontaktowego.